Glacier Bay, Alaska

CONDICIONS GENERALS

1. Regulació jurídica aplicable

El contracte de viatge combinat subscrit per les parts (agència organitzadora i client) es regeix per les clàusules que aquest contracte conté i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (dins del Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).
Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fur propi en cas que sigui diferent.

2. Inscripció al viatge

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 30% de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import.
L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat.

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client al més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.
En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.
Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge.

4. Condició contractual

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció del nombre de persones indicat a la nostra pàgina web del viatge (http://www.agama.net). En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 7 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

5. Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització –almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (ocasionades a l'agència venedora), les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida.
En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte n'hagi deixat constància.

6. Preu del viatge

El preu del viatge ofert en la la nostra pàgina web (http://www.agama.net) inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi formalitzat.

7. Establiments d'allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment.

8. Documentació

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids.
Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l'incompliment.
Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor.

9. Cessió de la reserva

El client no pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en el fullet publicitari.

10. Responsabilitat

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no-execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.
No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer. Es considera també causa de força major 1) els canvis d’horaris en els vols entre les illes, o la seva cancel·lació, per decisió de la companyia aèria; 2) els canvis d’horaris en les sortides dels ferries entre les illes, o la seva cancel·lació, per decisió de la companyia naviera; 3) la no presentació d’un membre de la comunitat visitada, per causa justificada segons els valors de la seva cultura. El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis estiguin justificades per una causa de força major o estiguin consensuades i aprovades per unanimitat dels membres de l'expedició mitjançant un acord redactat i subscrit per escrit.

11. Vigència

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 21 d'abril de 2006 i tenen una vigència indefinida.

Estudi Marta Sansa